Wales

wales english

The Mammals in a Sustainable Environment (MISE) project is pleased to invite you to attend the MISE Project Showcase on Saturday 9th May, at the National Library of Wales, Aberystwyth.

The day will include a number of guest speakers including Johnny Birks, Principal Ecologist and Director of Swift Ecology (and former Chair of The Mammal Society);

Kate Williamson from Eryri Ecology (and former Honorary Secretary for The Mammal Society) and Huw Denman from the Mid Wales Red Squirrel Partnership.

The project partners from Ireland and Wales will be giving illustrated talks about our work to include pine marten, otters, harvest mice and red squirrels.

During lunch and break times there will be plenty of opportunities for networking – plus have a go at our quiz to test your knowledge of mammals!

A full programme will be available in the coming weeks. Attendance to this one day event is free and will include lunch and refreshments.

Please note, spaces are limited and BOOKING IS ESSENTIAL.

To book a place at this event, please email Becky Clews-Roberts: Rebecca.clews-roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk before 10th April.

Welsh version

Pleser i’r prosiect Mamaliaid mewn Amgylchedd Cynaliadwy (MMAC) yw eich gwahodd i fynychu Sioe Arddangos y Prosiect MMAC Ddydd Sadwrn 9fed Mai, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Bydd y diwrnod yn cynnwys nifer o siaradwyd gwadd, gan gynnwys Johnny Birks, Prif Ecolegydd a Chyfarwyddwr Swift Ecology (a chyn Gadeirydd The Mammal Society); Kate Williamson o Ecoleg Eryri (a chyn Ysgrifenyddes Anrhydeddus The Mammal Society) a Huw Denman o Bartneriaeth Gwiwerod Coch Canolbarth Cymru.

Bydd partneriaid y prosiect o Gymru ac Iwerddon yn cyflwyno sgyrsiau eglurhaol am ein gwaith i gynnwys beleod, dyfrgwn, llygod yr ŷd a gwiwerod coch. Yn ystod amser cinio ac amser egwyl bydd digon o gyfle i rwydweithio – yn ogystal â rhoi cynnig ar ein cwis i brofi eich gwybodaeth am famaliaid!

Bydd rhaglen lawn ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf. Gellir mynychu’r digwyddiad undydd hwn yn rhad ac am ddim, a bydd yn cynnwys cinio a lluniaeth.

Sylwer: nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael a RHAID NEILLTUO LLE YMLAEN LLAW.

I neilltuo lle, anfonwch e-bost at Becky Clews-Roberts: Rebecca.clews-roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn 10fed Ebrill.