About

The Area Within the INTERREG IVA area, fieldwork in Ireland will largely be carried out in Waterford but will also involve Kilkenny, South Tipperary, Wexford, Dublin and Wicklow. In Wales, fieldwork will be throughout the INTERREG IVA region.

What we’re doing and how you can help! Survey work  in Ireland will involve monitoring different mammals including otters, pine martens, bats and squirrels. Monitoring in Wales will include some mammals absent in Ireland such as polecats, weasels, harvest mice and dormice. Survey methods include:
  • Scat/spraint collections
  • Hair-tube surveys
  • Small mammal feeding stations

DNA analysis at Waterford Institute of Technology DNA techniques developed at WIT will be used to provide species identification from collected samples. Further analysis on some species (such as pine martens, otters and squirrels) will provide information such as population size and structure, gender assignment and genetic diversity of the species. Prey analysis will also be used to identify small mammals from scats. This information will subsequently be used to identify potential threats and to advise conservation strategies. Volunteers will get feedback from this analysis on samples collected during surveys.

For more information, please download our brochure.
Project Partners

Mae gwefan MISE yn cael ei datblygu edrychwch eto cyn bo hir!   Gwybodaeth MISE Prosiect newydd a ariannir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop dan Raglen Iwerddon/Cymru 2007-2013 (INTERREG IVA) yw MISE (Mamaliaid mewn Amgylchedd Cynaliadwy). Ei nod yw annog cymunedau yng Nghymru ac Iwerddon i warchod mamaliaid. Bydd y cydweithio a ddaw yn sgil INTERREG IVA Cymru/Iwerddon yn ein galluogi i rannu sgiliau ac arbenigedd ar draws ffiniau’r rhanbarthau. Mae monitro a gwarchod bioamrywiaeth yn hollbwysig i ddatblygu cynaliadwy. Mae mamaliaid bach a chanolig eu maint yn rhannau allweddol o’r rhan fwyaf o ecosystemau, ond gallant fod yn anodd eu monitro gan fod eu niferoedd yn fach, gan eu bod yn anodd eu gweld a chan eu bod yn dod allan yn y nos. Yr Ardal O fewn yr ardal INTERREG IVA, bydd y gwaith maes yn Iwerddon yn cael ei gynnal yn bennaf yn Waterford, ond bydd hefyd yn cynnwys Kilkenny, De Tipperary, Wexford, Dulyn a Wicklow. Yng Nghymru, bydd y gwaith maes yn cael ei gynnal drwy’r rhanbarth INTERREG IVA i gyd. Yr hyn a wnawn a sut allwch chi helpu! Bydd yr arolygon yn cynnwys monitro gwahanol famaliaid, fel dyfrgwn, beleod a gwiwerod. Bydd y gwaith monitro yng Nghymru yn cynnwys rhai mamaliaid na welir mohonynt yn Iwerddon, er enghraifft ffwlbartod, bronwennod, llygod yr ŷd a phathewod. Dyma’r dulliau arolygu: – Casglu baw creaduriaid – Cynnal arolygon ‘tiwbiau blew’ – Gorsafoedd bwydo ar gyfer mamaliaid bach Dadansoddi DNA Bydd y gwirfoddolwyr yn cael adborth ar y samplau a gasglwyd ganddynt yn ystod yr arolygon. Bydd technegau DNA a ddatblygwyd yn WIT yn cael eu defnyddio i adnabod ac enwi’r rhywogaethau. Hefyd, bydd gwaith dadansoddi pellach ar ambell rywogaeth (e.e. beleod, dyfrgwn a gwiwerod) yn esgor ar wybodaeth arall – fel maint a strwythur y boblogaeth, rhyw’r creaduriaid ac amrywiaeth genetig y rhywogaethau. Hefyd, bydd baw creaduriaid yn cael ei ddadansoddi i weld pa famaliaid bach sydd wedi cael eu bwyta. Yna, bydd yr wybodaeth yn ein helpu i nodi bygythiadau posibl a chyfrannu at strategaethau cadwraeth. Partneriaid y Prosiect

FacebookTwitterGoogle+LinkedInRedditPinterestFlipboardShare