Amdanom ni

Mae gwefan MISE yn cael ei datblygu edrychwch eto cyn bo hir!

Gwybodaeth MISE
Prosiect newydd a ariannir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop dan Raglen Iwerddon/Cymru 2007-2013 (INTERREG IVA) yw MISE (Mamaliaid mewn Amgylchedd Cynaliadwy). Ei nod yw annog cymunedau yng Nghymru ac Iwerddon i warchod mamaliaid.

Bydd y cydweithio a ddaw yn sgil INTERREG IVA Cymru/Iwerddon yn ein galluogi i rannu sgiliau ac arbenigedd ar draws ffiniau’r rhanbarthau.

Mae monitro a gwarchod bioamrywiaeth yn hollbwysig i ddatblygu cynaliadwy. Mae mamaliaid bach a chanolig eu maint yn rhannau allweddol o’r rhan fwyaf o ecosystemau, ond gallant fod yn anodd eu monitro gan fod eu niferoedd yn fach, gan eu bod yn anodd eu gweld a chan eu bod yn dod allan yn y nos.

Yr Ardal
O fewn yr ardal INTERREG IVA, bydd y gwaith maes yn Iwerddon yn cael ei gynnal yn bennaf yn Waterford, ond bydd hefyd yn cynnwys Kilkenny, De Tipperary, Wexford, Dulyn a Wicklow. Yng Nghymru, bydd y gwaith maes yn cael ei gynnal drwy’r rhanbarth INTERREG IVA i gyd.

Yr hyn a wnawn a sut allwch chi helpu!
Bydd yr arolygon yn cynnwys monitro gwahanol famaliaid, fel dyfrgwn, beleod a gwiwerod. Bydd y gwaith monitro yng Nghymru yn cynnwys rhai mamaliaid na welir mohonynt yn Iwerddon, er enghraifft ffwlbartod, bronwennod, llygod yr ŷd a phathewod. Dyma’r dulliau arolygu:
- Casglu baw creaduriaid
- Cynnal arolygon ‘tiwbiau blew’
- Gorsafoedd bwydo ar gyfer mamaliaid bach

Dadansoddi DNA
Bydd y gwirfoddolwyr yn cael adborth ar y samplau a gasglwyd ganddynt yn ystod yr arolygon. Bydd technegau DNA a ddatblygwyd yn WIT yn cael eu defnyddio i adnabod ac enwi’r rhywogaethau. Hefyd, bydd gwaith dadansoddi pellach ar ambell rywogaeth (e.e. beleod, dyfrgwn a gwiwerod) yn esgor ar wybodaeth arall – fel maint a strwythur y boblogaeth, rhyw’r creaduriaid ac amrywiaeth genetig y rhywogaethau. Hefyd, bydd baw creaduriaid yn cael ei ddadansoddi i weld pa famaliaid bach sydd wedi cael eu bwyta. Yna, bydd yr wybodaeth yn ein helpu i nodi bygythiadau posibl a chyfrannu at strategaethau cadwraeth.

Partneriaid y Prosiect

Comments are closed.